Headlines

เทศบาลนครยะลามอบทุนการทุนการศึกษา

วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนฯ เทศบาลนครยะลา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลนครยะลา ณ อาคารศรีนิบง เทศบาลนครยะลา โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นประธานในการมอบทุน พร้อมด้วย นายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีนครยะลา นายศุภวิชญ์ สุวรรณมณี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ ผู้บริหารเทศบาลนครยะลา ผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ นอกจากนี้ ยังได้มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ และ นักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ จ.ยะลา อีกด้วย

สำหรับโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลนครยะลา ทางสำนักการศึกษา ฯ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครยะลาได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่นักเรียนและนักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งทุนที่ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและทุนช่วยเหลือนักเรียนตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งสิ้น 176 คน แบ่งเป็น ทุนช่วยเหลือนักเรียน ระดับเด็กเล็ก ระดับเด็กอนุบาล ระดับประถมศึกษา จำนวน 52 คน เป็นเงิน 104,000 บาท ทุนช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 29 คน เป็นเงิน 116,000 บาท ทุนช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 37 คน เป็นเงิน 222,000 บาท ทุนการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี จำนวน 58 คน เป็นเงิน 669,720 บาท นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มเติมการมอบทุนการศึกษาที่ได้จากการแข่งขันยะลามาราธอนอีกจำนวน 51 คน เป็นเงิน 200,000 บาท

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ แต่อุปสรรคทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน คือ การขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงทำให้ขาดโอกาสทางการศึกษาและส่งผลกระทบ กับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะหลุดจากระบบการศึกษาหรือไม่ได้ศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญและดำเนินการแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง เทศบาลนครยะลาจึงได้มีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจัดตั้งโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลนครยะลา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนในการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครยะลา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และยังเป็นการส่งเสริมอนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นต่อไป

+4

ความรู้สึกทั้งหมด

33

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *